Link

Sverige


Top

Stat


Riksdagen
Om den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, m.m.
Sveriges Domstolar
Högsta Förvaltningsdomstolen
Svensk beroenderegister
Statens Institutions Styrelse
Rättsmedicinalverket
Brottsforebyggande rådet
Statens Beredning För Medicinsk Och Social Utvärdering

Top

Regioner


Registercentrum Västra Götaland
Rättspsykiatriska Regionkliniken - Sundsvall

Top

KommunerTop

Myndigheder


Läkemedelsverket
Folkhälsomyndigheten
Vetenskapsrådet
Kriminalvården
Socialstyrelsen
Rättshjälpsmyndigheten
Etikprövningsnämnderna

Top

Nyheder


Läkartidningen

Top

Patientforeninger og sammenslutninger


Riksförbundet for social och Mental hälsa
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Svensk förening för äldrepsykiatri
Nätverket Hälsofrämjande hälso- og sjukvård

Top

Andre foreninger og sammenslutninger


Svenska Psykiatriska Föreningen
SRF Svenska Rättspsykiatriska Föreningen
Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri
Svenska Läkaresällskapet
Sveriges Läkarförbund
Svensk sjuksköterskeförening
Svensk Förening för Sömnforskning och sömnmedicin
Svenska psykiatri-kongressen

Top

Tidligere foreninger, myndigheder mvTop

Medicin


Läkemedelsboken
Internetmedicin

Top

Museer, arkiver mvTop

Wikipedia


Högsta Förvaltningsdomstolen
Högsta Förvaltningsdomstolen (dansk)
Allvarlig psykisk störning
Brottsbalkan
Rättspsykiatri
Handikappförbundens Samarbetsorgan
Lag om rättspsykiatrisk Vård

Top

FacebookTop

Opslagsværker, håndbøger mv


Psykologi-guiden
Vårdguiden
Vården i siffror
Nationellt kvalitetsregister för psykosvård (PsykosR)
Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom (BipoläR)
Nationella Kvalitetsregister
Portal för psykiatriska kvalitetsregister
Vårdhandboken
Tidskriften för Svensk psykiatri
Rattspsykiatrisk rapport

Top

Projekter og undersøgelser


Kurser för psykiatriska specialiteter
Funktionsrätt Sverige

Top

VærktøjerTop

Andet


Forum Vårdbyggnad

Top