Tanker Om Retspsykiatri

Klagevejledning

Der er nogle ting man skal gøre sig klart når man gerne vil skrive en klage. Jeg vil gerne give en kort beskrivelse på hvordan du kan skrive en klage på baggrund af hvordan jeg selv skriver mine egne klager.


Fremsendelsesmetode

Du skal tage stilling til hvordan du vil fremsende din klage. En klage kan sendes som almindeligt brev, som fax eller mail. Hvis du sender et brev, så kan du sende brevet ved blot at komme det i en postkasse, aflevere det på posthuset med indleverings-attest eller også på posthuset som rekommanderet (anbefalet) brev. Der findes kun en metode når man sender en fax. En fax udskriver som regel en kvittering på at faxen er blevet modtaget i den anden ende. Du skal huske at gemme denne kvittering. Fordelen ved at sende et brev med indleveringsattest er at du har et bevis på at du har sendt en klage.


Fordelen ved at sende et brev anbefalet er at du er helt sikker på modtageren får brevet. Hvis det ikke lykkedes postvæsenet at aflevere brevet personligt til modtageren, så vil du få brevet retur fra postvæsenet. Du kan sende mail på to måder. Enten som en almindelig mail, eller du kan sende en sikker mail. Ulempen ved en almindelig mail er at du ikke har mulighed for at skrive din klage under. Dette er dog muligt med sikker mail. Du bør som udgangspunkt ikke sende almindelige mails med personfølsomme oplysninger som fx cpr-nr og lign.


Hvem skal have klagen

Du skal undersøge hvilken myndighed der skal have klagen. Der findes ret mange forskellige myndigheder som man kan klage til. Hvis man sender sin klage til den forkerte myndighed, så vil det forsinke behandlingen af klagen. Nogle myndigheder sender selv klagen videre til rette myndighed. Andre myndigheder sender klagen tilbage til afsenderen.


Top

Hvad vil du gerne klage over

Det er vigtigt at du sætter dig ind i hvad det egentlig er du vil klage over. Hvis du ikke er præcis nok, så kan de være at den myndighed du sender klagen til, sender klagen tilbage til dig med henblik på at få præciseret hvad det er du egentlig klager over. Dette forsinker klagen unødigt.


Du skal sikre dig dokumentation, der kan understøtte din klage I visse tilfælde kræves der ikke dokumentation. Indre tilfælde er det nærmest altafgørende at du har din dokumentation i orden. Du skal derfor sikre dig at din klage indeholder tilstrækkelig information til at den kan behandles.


Skal der bruges en klageformular

Nogle steder ønsker de at man bruger en klageformular. Andre steder kan man selv vælge om man vil bruge deres formular eller ej.


Klager du for dig selv eller en anden

Hvis du klager for en anden end dig selv, så skal du sikre dig at du har en fuldmagt fra den som klagen gælder. I visse tilfælde kræves det ikke en fuldmagt.


Top

Hvad betyder en underskrift

Det er altid en god idé at sende et brev der er underskrevet. Rent juridisk er et brev ikke gyldigt med mindre det er skrevet under.


Undersøg om klagen har opsættende virkning

I visse situationer har en klage opsættende virkning. Det betyder ganske enkelt at et indgreb som fx tvang ikke kan iværksættes før der er taget stilling til klagen.


Manglende svar

Hvis du efter nogle uger ikke har modtaget en bekræftelse på at modtageren har modtaget klagen så skal du skrive til dem igen og bede dem bekræfte modtagelsen af klagen. Hvis de ikke har modtaget klagen så skal du sende dem en ny. Det er altid en god idé at have en kopi af klagen samt eventuel formular som man har fremsendt hvis det bliver nødvendigt at fremsende en kopi.


Klagen skal indeholde

Modtagerens navn og adresse
Datoen for hvornår brevet er skrevet
Overskrift med ordet ”KLAGE”, så modtageren ved det er en klage
En sagsfremstilling
En eventuelt udfyldt klageformular
En eventuel fuldmagt
Afsenders navn og adresse
Oversigt over vedlagt materiale
samt vedlagt materiale
samt en UNDERSKRIFT


Top

Svar på din klage

Når du får svar på din klage så skal du undersøge om der nu også rent faktisk bliver svaret på det du har klaget over. Ofte vil det være de ting, der IKKE bliver svaret på, som er interessant at kikke på. Dette bør efterfølgende kommenteres i et nyt brev til modtageren af klagen.


Top