Sindssygdom

Top

Grundlæggende om sindssygdom

Generelt er der tale om et uheldigt begreb. Det skyldes at tre grupper af mennesker har hver deres holdning til indholdet af begrebet sindssyg. Den første gruppe er den danske befolkning. Sindssyg er et begreb, som mange mennesker kan finde på at bruge i deres daglige tale. En person kan måske udtale om en anden person: ”Er du sindssyg!”, som et udtryk for at man er utilfreds med personens handling. Det indgår i den daglige tale på mange forskellige måder. Den danske befolkning har derfor en form for dagligdagsforståelse af begrebet sindssyg. Den næste gruppe af mennesker, som skal forholde sig til begrebet er juristerne og domstolene. De har deres egen holdning til begrebet sindssygdom. Den tredje gruppe af mennesker, er psykiaterne, som i høj grad må siges at have deres helt egen opfattelse af begrebet. Det som gør problemet endnu mere kompliceret er, at psykiatere stort set aldrig kan blive enige med hinanden om hvad de egentlig mener om et begreb, da de fleste begreber i psykiatrien ikke har en fast definition.

Top

Definition

Du kan læse definitionen på Sindssyg ved at læse artiklen om Psykose (se link), da sindssyg og psykose er det samme begreb. Det er vigtigt at forstå at definitionen på sindssygdom efter den 1.1.1994 bliver en under form for spøgelse i dansk psykiatri og lovgivning, fordi WHO afskaffer begrebet psykose i 1993. Efter den 1.1.1994 er sindssygdom således defineret ved et begreb, som principielt set ikke længere eksisterer. Det er underligt at man opretholder begrebet sindssygdom i dansk lovgivning, når den bagvedliggende definitionen ikke længere eksisterer.

Top

Sindssygdom og loven

Når man beskæftiger sig med retspsykiatri, er der to love, som er interessante. Den første er straffeloven (§16) og den anden er Psykiatriloven (§5). Begge love bruger begrebet sindssyg, der betragtes som det samme som psykose. Begrebet bruges underligt nok stadig i straffelovens §16 og Psykiatrilovens §5, til trods for at WHO afskaffede psykose-begrebet i 1993 med indførelsen af ICD-10. Det er uvist for mig, hvorfor psykose-begrebet ikke er erstattet i Straffeloven og Psykiatriloven med psykotisk tilstand, på samme måde, som psykose-begrebet blev afskaffet i Norge og Sverige med indførelsen af ICD-10, og erstattet med ”psykotisk tilstand”.

Top

Lægeligt eller retsligt begreb

Jeg har nu gennem en del år interesseret mig for begrebet sindssygdom, og jeg kan blot konstatere, at der er stor uenighed blandt personer, der skriver om begrebet. Det er således ganske umuligt at fastslå om sindssygdom er et lægeligt eller juridisk begreb. Du vil dog med lethed kunne finde personer, der med stor sikkerhed i stemmen vil kunne fortælle dig, at sindssygdom er et lægeligt begreb, eller et juridisk begreb.

Top

Sindssygdom og ICD-08-diagnoser

I betænkning nr 1068, tvang i psykiatrien, bliver sindssygdom sat til at være det samme som definitionen på psykose i ICD-8. Diagnoser, som indeholdt psykose-tilstanden stod samlet i ICD-8, så det var i og for sig ikke svært at finde ud af.

Top

Sindssygdom og ICD-09

Dette diagnose-system har aldrig været gældende i Danmark. Det skyldes, at da WHO gik fra ICD-8 til ICD-9, så mente man i Danmark at ændringerne var for små til at man ville indføre dem i Danmark. Omkostningerne var ganske enkelt for store, til at indføre ændringen i forhold til hvad der var af fordele ved at indføre ICD-9 i Danmark. Danmark gik således direkte fra ICD-8 til ICD-10 den 1.1.1994.

Top

Sindssygdom og ICD-10-diagnoser

Med indførelsen af ICD-10 beslutter Danmark også at indføre ICD-10 i Danmark. Danmark går således direkte fra ICD-8 til ICD-10. WHO frigiver ICD-10 i 1993 og Danmark tilslutter sig ICD-10 den 1.1.1994. Med indførelsen af ICD-10 afskaffer WHO psykose-begrebet og erstatter det med psykotisk tilstand. Samtidig flyttes der rundt på diagnoserne. Denne flytning af diagnoserne medfører problemer for Danmark. Danmark har nemlig besluttet at sindssygdom skal være det samme som psykose (i henhold til ICD-8). Men hvad gør man nu i Danmark, når WHO har afskaffet psykose-begrebet? Man indfører en konverteringsliste. Man laver en liste over diagnoser i ICD-10, som svarer til de diagnoser, som i ICD-8 havde tilstanden psykose. Listen er delt op i to dele og er som følger:


Liste 1

Disse diagnoser var i ICD-8 altid forbundet med sindssyge:F00-03
Demens, moderat - svær grad

F04
Organisk amnestisk syndrom

F05
Organisk delir

F06.0 - 06.3
Organisk psykotisk tilstand

F1x.5 - 1x5.7
Alkohol-/stofbetinget delir, amnestisk syndrom psykotisk tilstand eller demensF20
Skizofreni

F22
Paranoid psykose

F23
Akut forbigående psykose

F25
Skizo-affektiv psykose

F30.1 - 30.2
Mani

F31.1 - 31.6, 31.8 - 31.9
Bipolar affektiv sindslidelse

F32.1 - 32.3
Depressiv enkeltepisode, moderat - svær

F33.1 - 33.3
Tilbagevendende depression, moderat - svær

F38.0
Blandingstilstand, enkeltepisode


Liste 2

Disse diagnoser er ikke altid forbundet med sindssyge (psykose), men kunne godt være det:F00 - 03
Demenstilstand, lettere grad

F21
Skizotypisk sindslidelse

F43.0
Akut belastningsreaktion (katastrofe)

F43.2
Tilpasningsreaktion

F44.1 - 44.3
Dissociativ fugue, stupor eller trance-tilstand

F50.0 - 50.1
Anorexia nervosa

Top

Sindssygdom og ICD-11-diagnoser

Det er ganske uvist for mig, hvordan psykiaterne vil beskrive psykose i forhold til diagnoserne i ICD-11, netop fordi psykose-begrebet blev afskaffet i 1993, og fordi ICD-11 ikke fortæller noget om psykose, men kun den psykotiske tilstand. Faktisk burde det være umuligt, at lave en sammenkædning mellem sindssygdom og diagnoser i ICD-11, da sammenligningsgrundlaget er væk. Men når jeg nu tænker på hvor defekt psykiatrien er i Danmark, så er jeg ret sikker på, at psykiatrien nok skal finde på en eller anden ejendommelig sammenhæng mellem det gamle sindssygdoms-begreb og den nye psykotiske tilstand i ICD-11.

Top

Kritik vedrørende ”virkeligheden” (realiteterne)

Alle mennesker har en forskellig opfattelse af virkeligheden. Der er således ikke to mennesker på denne jord med samme opfattelse af virkeligheden. Der er lige så mange forskellige opfattelser af virkeligheden, som der er mennesker på denne jord. Det giver således ikke mening at vurdere om en person har en opfattelse af virkeligheden, som stemmer overens med virkeligheden eller ej, for der findes grundlæggende set ikke nogen fast definition på hvad der egentlig er virkeligheden. Det eneste en psykiater således kan gøre er at vurdere en persons opfattelse af virkeligheden ud fra psykiaterens egen opfattelse af virkeligheden. En person, som erklæres sindssyg er således i sig selv ikke syg eller afvigende på nogen måde. Det eneste man objektivt kan sige om en person, der erklæres sindssyg er, at hans opfattelse af virkeligheden ikke er den samme som psykiaterens opfattelse af virkeligheden, og som vurderede observandens opfattelse af virkeligheden, og det kan man principielt set ikke bruge til noget. Da forskellige psykiatere har forskellige opfattelser af virkeligheden, så vil de også have forskellige opfattelser af de personer de observerer for eventuel sindssygdom.


Top

Vurdering af en observand

Den person, som skal observeres for eventuel sindssygdom kaldes for observanden. Begrebet sindssyg, kan i høj grad kritiseres. Begrebet sindssyg er et udtryk for at personens realitetssans er læderet, som psykiaterne ynder at skrive. Problemet er at personens opfattelse af realiteterne (virkeligheden) kun er mulig at vurdere ud fra psykiaterens egen virkelighedsopfattelse. Hvor vidt en person er sindssyg eller ej, handler således ikke om hvorvidt personen opfylder en objektiv definition på sindssygdom eller ej. Det bliver mere et udtryk for om observanden har samme opfattelse af virkeligheden (realiteterne) som psykiateren.

Hvis observandens opfattelse af virkeligheden (realiteterne) afviger for meget fra psykiaterens egen opfattelse af virkeligheden, så vil psykiateren komme frem til at observanden er sindssyg. Det er egentlig underligt, at psykiateren har den overbevisning, at netop hans opfattelse af virkeligheden er den rigtige, og at denne ”rigtige” virkelighed kan danne grundlag for at vurdere om en anden persons opfattelse af virkeligheden er korrekt eller ej. Hvad er det egentlig, der gør at en psykiater ikke stopper op og tænker over hvad det er han har gang i? Hvorfor siger en psykiater ikke til sig selv: ”hvordan kan jeg vide om denne person nu også har en forkert opfattelse af virkeligheden, når jeg ikke engang selv er sikker på at min egen opfattelse af virkeligheden er korrekt eller ej?”. Men det er måske ikke det mest underlige. Hvordan kan det være, at befolkningen accepterer, at en psykiater vurdere en person ud fra psykiaterens egen opfattelse af virkeligheden, når nu vi allesammen har en forskellig opfattelse af virkeligheden?

Top

Medierne og de sindssyge

Engang imellem kommer der en historie frem i medierne om en person, som angiveligt er sindssyg i gerningsøjeblikket. En ting, som altid har undret mig, er at journalisterne aldrig spørger indtil på hvilken måde personen egentlig er sindssyg, eller hvordan gerningsmanden opfylder kriterierne for sindssygdom. Jeg hører ofte journalister spørge fx en psykiater om personen er sindssyg eller ej, og hvilke følger det får for gerningsmanden, men aldrig noget om selve definitionen på sindssygdom. På en måde tror jeg godt at jeg ved hvad der er på spil. Problemet er at alle mennesker har en dagligdags opfattelse af begrebet sindssyg, og fordi vi bruger det i vores dagligdagssprog. Det giver os en følelse af, at vi godt ved hvad det vil sige at være sindssyg.

Problemet er bare, at der er forskel på den personlige definition mennesker i Danmark ligger til grund for deres egen opfattelse af begrebet sindssyg og så den juridiske/lægelige definition på sindssygdom. Det fører til at journalister og danskerne undlader at spørge ind til hvordan gerningsmanden egentlig opfylder kriterierne for den juridiske/lægelige definition på sindssygdom. Danskerne kommer til at gøre det samme som psykiaterne. De vurderer den sindssyge gerningsmand ud fra deres egen personlige definition på sindssygdom, og glemmer at stille spørgsmål ved om dette nu også er i orden. Samtidig hører man aldrig en psykiater, der af egen drift begynder at forklare i medierne hvordan en gerningsmand opfylder definitionen på sindssygdom. Det skyldes at psykiaterne gerne vil holde definitionen hemmelig. På den måde sikre de sig, at borgerne i Danmark ikke opdager, at vurderingen af om hvor vidt en person er sindssyg eller ej, er det rene fup, for principielt set, er alle mennesker ifølge definitionen sindssyge.

Top


Top