Retsinformation

Top

Indledning

Retsinformation.dk er det sted hvor du kan slå danske love og bekendtgørelser mv op. Det er muligt at læse både gældende og historiske dokumenter. Hvis du har trykket på et link til en lov eller andet, og er landet på denne artikel, så skyldes det, at det ikke giver nogen mening for mig at lave direkte link til gældende love mv. Det skyldes at gældende love mv. hele tiden bliver ændret, og det vil ikke være muligt for mig at holde styr på alle disse link. Derfor har jeg i stedet for lavet et link til retsinformation.dk og lavet en liste over de love mv., som er relevante at slå op i Retsinformation.dk. Som udgangspunkt, har jeg kun medtaget love mv., som er relevante for retspsykiatriske patienter.Retsinformation
Top

Love


Straffeloven


Lov om rettens pleje (Retsplejeloven)


Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien mv. (Psykiatriloven)


Sundhedsloven


Forvaltningsloven


Lov om Folketingets OmbudsmandRetsinformation
Top

Bekendtgørelser


Bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger


Bekendtgørelse om udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret


Bekendtgørelse om afgivelse af erklæringer m.v.


Bekendtgørelse om patientrådgivere


Bekendtgørelse om bistandsværger


Bekendtgørelse om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold tilstrafferetlig afgørelse


Bekendtgørelse om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrienRetsinformation
Top

Vejledninger


Vejledning om behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling


Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til psykiatriske afdelinger)


Vejledning om kriminalforsorgens tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69


Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelserRetsinformation
Top

Cirkulærer


Meddelelse om behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle og personer omfattet af straffelovens § 70Retsinformation
Top

Meddelelser


Rigsadvokatmeddelelse nr 5, 2007, psykisk afvigende kriminelleRetsinformation
Top

Yderligere love mv


Værgemålsloven


Arvelov (Arveloven)


lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet


lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Autorisationsloven)


Lov om offentlighed i forvaltningen


Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)


Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser


Bekendtgørelse om regionernes indbyrdes betalingsforpligtelser i forhold til Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland


Bekendtgørelse om regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen


Bekendtgørelse om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn


Bekendtgørelse om tvangsbehandling af visse indsatte i Anstalten ved Herstedvester (tvangsbehandlingsbekendtgørelsen)


Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.


Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler


Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen


Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrienRetsinformation
Top